Endokrinologické oddelenie

Endokrinologické centrum NEDÚ n. o. v Ľubochni je lokalizované v budove „Endokrinologické centrum“ priamo na centrálnom námestí obce. Pozostáva z nasledovných zložiek:

  • Lôžková časť
  • Ambulantná časť
  • Osteologické centrum
  • Obezitologické centrum
  • Komplementárne vyšetrenia (spolupráca s okolitými pracoviskami)

V endokrinologickom centre pôsobí 15 vysoko špecializovaných lekárov, ktorí poskytujú svoje služby mesačne viac než 2.200 ambulantným pacientom a približne 200 pacientom v lôžkovej časti. Všetci lekári sa podieľajú na liečebno preventívnej starostlivosti formou lôžkovej a/alebo ambulantnej starostlivosti. Cieľom každého lekára je poskytnutie vysoko odborného  vyšetrenia všetkým pacientom.

Viacerí pracujú na vlastnom, národnom aj medzinárodnom výskume formou vlastných a celoslovenských štúdií ako aj  medzinárodných projektov a klinických štúdií. Prednášajú na celoslovenských, interdisciplinárnych aj medzinárodných odborných podujatiach. Publikujú v domácej aj zahraničnej literatúre.

Podieľajú sa na tvorbe národných diagnostických a terapeutických štandardov a odporúčaní. Mnohí pracujú alebo pracovali v odborných štruktúrach MZSR, v štruktúrach odbornej spoločnosti.

Endokrinologické oddelenie je zároveň školiacim pracoviskom pre postgraduálne vzdelávanie v odbore endokrinológia, viacerí lekári pracujú ako lektori pre LF UK Bratislava, LF PJŠ Košice, resp. primár oddelenia je zároveň členom skúšobných komisií.

Endokrinologické oddelenie pozostáva z nasledovných častí:

Lôžkové oddelenie

Na endokrinologickom oddelení NEDÚ n. o. sú hospitalizovaní pacienti s ochoreniami žliaz s vnútornou sekréciou, najmä s ochorenimi nadobličiek, hypofýzy, ale aj štítnej žľazy, príštitných teliesok, gonád, poruchy metabolizmu vrátane diabetes mellitus. Oddelenie pozostáva z lôžkovej a ambulantnej časti. Lôžková časť má kapacitu 50 lôžok rozmiestnených na 2 podlažiach hlavnej budovy s názvom „Endokrinologické centrum“.  Priemerná doba pobytu na lôžku hospitalizovaného pacienta je 5-7 dní. Na prízemí sa nachádza prijímacia kancelária lôžkových pacientov, centrálny systém odberov, ambulancie a viaceré zložky SVAZL (sonografia, denzitometria, inbody…) – bližšie viď bod Ambulancia Endokrinológiabod SVALZ

Hospitalizácia na oddelení môže byť diagnostická, teda zisťujeme u pacienta, či ochorenie má alebo nemá, realizovaním komplexným vyšetrením vrátane diagnostických testov (týka sa to napr. diferenciálnej diagnostiky sekundárnej hypertenzie – vylúčenie/potvrdenie hyperkorticizmu, hyperaldosteronizmu, feochromocytómu alebo vyšetrenie možnej funkčnej poruchy náhodne zisteného incidentalómu nadobličky resp. hypofýzy). Druhou veľkou skupinou našich pacientov je hospitalizácia stabilizačná, teda terapeuticko – liečebná, kde u pacienta so známym ochorením nastavujeme alebo upravujeme dávkovanie adekvátnej špecifickej liečby, teda realizujeme kontrolu dôležitých parametrov pri tejto liečbe (aj v dynamických testoch) a na podklade výsledkov upravujeme dávkovanie medikamentov resp. meníme celú liečbu (napr. u pacientov po operácii/odstránení adenómu hypofýzy, po operácii/odstránení nadobličky, predoperačné príprava ochorení štítnej žľazy ako je nodózna struma alebo tyreotoxikóza, stavy po operácii štítnej žľazy – ak sú komplikácie), hyperparatyreóza, akromegália, hyperkortizolizmus (Cushingov syndróm, Cusingova choroba), hypokorticizmus (M. Addisoni), hypopituarizmus

Hospitalizácia na  endokrinologickom oddelení je možná pre každého pacientka s endokrinologickým ochorením a diabetes mellitus na Slovensku, nakoľko sme špecializované centrum s celoslovenskou pôsobnosťou. Pobyt je možný len po predošlom schválení písomnej žiadosť lekára o hospitalizáciu pacienta primárom oddelenia (alebo jeho zástupcom) a následnom schválení úhrady hospitalizácie príslušnou zdravotnou poisťovňou (prebieha automaticky, nevybavuje pacient) – pacienti sa predvolávajú podľa závažnosti stavu a kapacitných možností oddelenia.

Súčasťou lôžkovej ako aj ambulantnej časti Endokrinologického centra sú:

  • Osteocentrum pre ZA kraj (centrum pre diagnostiku a liečbu osteoporózy, jedno patrí do systému piatich pracovísk na Slovensku s možnosťou indikovania osteoformačnej liečby)
  • Centrum pre diagnostiku a liečbu Akromegálie (s možnosťou indikácie špecifickej liečby analogom somatostatinu I. aj II. generácie, ako aj blokátorom receptora STH)
  • Centrum pre liečbu Cushingovej choroby (s možnosťou indikácie špecifickej liečby analogom somatostatinu II. generácie)
  • Centrum pre liečbu deficitu rastového hormónu v dospelom veku (s možnosťou indikácie liečby rastovým hormónom)
  • Obezitologické a metabolické centrum (s možnosťou merania komplexných obezitologických parametrov metódou celotelovej denzitometrie, kaliper, InBody…). Možnosť špecifickej liečby nadváhy liraglutidom /Saxenda inj./ a špecifickej liečby závažnej hyperlipoproteinémie monoklonálnou protilátkou.

Endokrinologické oddelenie NEDÚ sa podieľa na organizovaní národných aj medzinárodných kongresov (napr. celoslovenské Endokrinologické edukačné fórum, Česko – slovenské endokrinologické dni, Kongres slovenských a českých osteológov…), spolupracuje s odbornými lekárskymi a pacientskymi spoločnosťami a organizáciami.

Endokrinologické oddelenie je súčasťou katedry postgraduálneho vzdelávania v odbore Endokrinológia na LF UK Bratislava ako aj LF UPJŠ Košice, spolupracuje s pracoviskom SZU Bratislava na príprave budúcich endokrinológov. Lekári v príprave na atestáciu z endokrinológie absolvujú v rámci prípravy viacmesačný pobyt na našom pracovisku za účelom oboznámenia sa s reálnou praxou, vrátane raritných diagnóz endokrinológie

Endokrinologické oddelenie  sa podieľa na vlastnom, národnom  aj  medzinárodnom výskume formou vlastných a celoslovenských štúdií ako aj  medzinárodných projektov a klinických štúdií. Špeciálnymi oblasťami zamerania je najmä problematika kostných zmien u akromegálie, deficit rastového hormónu, nové možnosti liečby akromegálie a Cushingovej choroby.  Spolupráca najmä s pracoviskom  V. internej kliniky LF UK v Bratislave prináša početné odborné skúsenosti, ktoré sú prezentované formou prednášok či posterov nielen na domácich, ale aj v zahraničných kongresoch. O úspešnosti našej vedecko-výskumej práce svedčia viaceré kvalitné publikácie v renomovaných odborných časopisoch s vysokým IF.

Endokrinologická ambulancia

V ambulantnej časti endokrinologického centra riešime takmer všetky endokrinologické problémy, najmä však ochorenia štítnej žľazy. K dispozícii je 7 endokrinologických ambulancií a 4 ambulancie internistické s endokrinologickým zameraním. Centrálny ambulantný príjem je lokalizovaný na prízemí budovy „Endokrinologické centrum“.

NEDÚ n. o. má celoslovenskú pôsobnosť a preto konziliárne endokrinologické vyšetrenie môže absolvovať každý pacient s endokrinologickým ochorením alebo s podozrením na toto ochorenie, ak má odporučenie od svojho praktického lekára. Vyšetrený bude každý záujemca, avšak z dôvodu kapacity je nutné sa na ambulantné vyšetrenie dopredu objednať (termíny k vyšetreniu sa prideľujú podľa závažnosti stavu). Objednávanie k vyšetreniu je možné telefonicky cez spojovateľku.

Výhodou ambulantného vyšetrenia u nás je jeho rýchlosť a odbornosť. V priebehu jedného dopoludnia dokážeme realizovať komplexné vyšetrenie viacerých endokrinných ochorení. Je to dané súhrou jednotlivých súčastí ústavu a jeho zameraním. V ten istý deň má pacient nielen anamnestické a fyzikálne vyšetrenie, ale aj výsledky laboratórnych parametrov, sonografiu krku, prípadne aj denzitometrické vyšetrenie alebo inbody.

Diagnóza je kompletná hneď a v ten istý deň možno určiť adekvátnu liečbu (alebo ju upraviť). Takto možno riešiť väčšinu ochorení štítnej žľazy (hypotyreóza, hypertyreóza, nodózna struma, difúzna struma, stp. operácii štítnej žľazy, zápal štítnej žľazy), príštitných teliesok, poruchy menštruačného cyklu (oligomenoroe, amenoroe, infertilita, hyperprolaktinemia), mužský hypogonadizmus, nadmerné ochlpenie (hirzutizmus), atď. Niektoré vyšetrenia musia byť správne načasované (napríklad pri poruchách menštruačného cyklu treba prísť na vyšetrenie v určitý deň k posúdeniu folikulárnej či luteálnej fázy).

V rámci ambulantnej časti sú liečení aj pacienti s extrémne náročnými diagnózami, akými sú napr. akromegália, Cushingova choroba alebo Endokrinná orbitopatia pri tyreotoxikóze. Mnohé finančne nákladné lieky  podliehajú osobitným predpisom zdravotných poisťovní resp. ich schvaľovaniu, preto pacienti na liečbu musia dochádzať na aplikácie liekov osobne k nám.

Súčasťou endokrinologickej ambulancie sú aj:

Osteologické centrum

Disponuje vysoko kvalitným denzitometrickým prístrojom Hologic Horizon s možnosťou vyšetrenia všetkých štandardne skenovaných oblastí (femur, L oblasť chrbtice, predlaktie), ako aj ďalších nadštandardných softvérových vyšetrení (TBS, IVA, celotelový scan s distribúciou tuku…). Okrem bežných laboratórnych vyšetrení kalciovo-fosfátového metabolizmu je možnosť vyšetrenia osteomarkerov k posúdeniu rýchlosti kostného obratu. Pracovisko je začlenené v Odbornom usmernení pre diagnostiku a liečbu osteoporózy ako centrum pre Žilinský kraj. Okrem základného denzitometrického vyšetrenia pre potreby regiónu sa centrum špeciálne zaoberá sekundárnou osteoporózou hormonálne podmienenou. Vyšetrenia sú realizované aj u pacientov s endokrinologickými ochoreniami v rámci ambulantného vyšetrenia endokrinopatií alebo počas hospitalizácie na lôžkovom oddelení. Osteologické centrum je jedným z piatich centier pre osteoformačnú špecifickú liečbu osteoporózy. Patrí do výučbovej databázy pre certifikovanú činnosť Klinická osteológia.

Obezitologické a metabolické centrum

Toto centrum zabezpečuje v rámci Endokrinologického centra komplexné vyšetrenia pacientov s nadváhou  a/alebo s poruchou lipidového metabolizmu. Do spektra vyšetrení patrí celotelová denzitometria, meranie tukového tkaniva kaliperom a InBody analýza – stanovujú sa vybrané parametre základného zloženia tela (svalstvo, tuk a ich vzájomný pomer v rôznych častiach postavy človeka. Opakovaným vyšetrením v čase možno presne zmerať zmeny svalstva a tuku a tým kvantitatívne posúdiť efekt prípadnej liečby. Možnosť špecifickej liečby nadváhy liraglutidom /Saxenda inj./

Pre indikovaných pacientov so závažnou poruchou lipidového metabolizmu zabezpečujeme možnosť zahájenie liečby monoklonálnou protilátkou evolokumab. Liek sa používa u pacientov, ktorí nedokážu kontrolovať hladiny svojho cholesterolu samotnou diétou na zníženie cholesterolu a nie je účinná alebo tolerovaná štandardná liečba hypelipoproteinemie.

Röntgenologické pracovisko

Vo výstavbe

Personál oddelenia

MUDr. Peter Vaňuga, PhD., MPH

Primár Endokrinologického oddelenia

pvanuga@nedu.sk
044 4306 105

MUDr. Karel Vítešník

Zástupca primára

vitesnik@nedu.sk
044 4306 213

PhDr. Jana Gerecová, MBA.

Vedúca sestra

gerecova@nedu.sk
044 4306 102

MUDr. Michal Kulich

Lôžkový lekár

kulich@nedu.sk
044 4306 234

MUDr. Igor Ďurmek

Lôžkový lekár

durmek@nedu.sk
044 4306 224

MUDr. Dušan Pávai, PhD., MPH

Lôžkový lekár

pavai@nedu.sk
044 4306 244

MUDr. Anna Pávaiová

Lôžkový lekár

pavaiova@nedu.sk
044 4306 207

MUDr. Dominika Ondrušková

Lôžkový lekár

ondruskova@nedu.sk
044 4306 228

MUDr. Jana Lešková

Lôžkový lekár

leskova@nedu.sk
044 4306 212

MUDr. Helena Urbánková, PhD.

Ambulantný lekár

urbankova@nedu.sk
044 4306 166

MUDr. Dagmar Kozáková

Ambulantný lekár

kozakova@nedu.sk
044 4306 216

MUDr. Michaela Šmoldasová

Ambulantný lekár

smoldasova@nedu.sk
044 4306 162

MUDr. Juliana Gregová

Ambulantný lekár

gregova@nedu.sk
044 4306 223

MUDr. Elena Moravčíková

Ambulantný lekár

moravcikova@nedu.sk
044 4306 249

MUDr. Anton Vaňuga

Ambulantný lekár

avanuga@nedu.sk
044 4306 214

Kontaktujte nás

Endokrinologické oddelenie NEDÚ Ľubochňa

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: