Diabetologické oddelenie

Diabetologické oddelenie NEDU vzniklo 1. januára 2000 s cieľom poskytovania vysokošpecializovanej diagnostiky a liečby diabetes mellitus a súvisiacich ochorení, komplikácii diabetes mellitus ako aj ochorení, ktoré sa s diabetes mellitus často združujú. Oddelenie je koncovým pracoviskom, pracuje ako národné centrum  s celoslovenskou pôsobnosťou.

Diabetologické oddelenie pozostáva z nasledovných častí:

Lôžkové oddelenie

Lôžková časť má kapacitu 116 lôžok rozmiestnených na 4 poschodiach hlavnej budovy. Z toho 12 lôžok na oddelení diabetickej nohy. Väčšina izieb sú dvojlôžkové izby. Osem lôžok sú nadštandardné izby disponujú 8 izbami. Dve lôžka slúžia na intenzívne sledovanie a liečbu pacienta.

Súčasťou lôžkovej časti je Oddelenie diabetickej nohy, kde sa poskytuje komplexná interdisciplinárna starostlivosť o pacientov s diabetickou nohou. Súčasťou personálneho vybavenia tohto oddelenia je okrem diabetológa s praxou v liečbe pacientov s diabetickou nohou aj chirurg, neurológ, podiatrické sestry a edukačné sestry. Oddelenie spolupracuje s pracoviskami všeobecnej a cievnej chirurgie. Ako prvé na Slovensku zaviedlo viacero nových progresívnych terapeutických metód. Podieľa sa na vlastnom aj medzinárodnom výskume. Podieľa sa tiež na tvorbe diagnostických a terapeutických štandardov. Je súčasťou školiaceho centra. Výsledky svojej práce prezentuje na domácich aj zahraničných odborných podujatiach.

Súčasťou Diabetologického oddelenia NEDU je tiež celoslovenské Centrum pre indikáciu a nastavovanie pacientov na inzulínové pumpy a senzory. V tejto oblasti je najskúsenejším pracoviskom na Slovensku, ktoré liečbu pomocou inzulínovej pumpy zaviedlo ako prvé a má najviac skúseností. Poskytuje školiacu činnosť pre ambulantných diabetológov, ktorí prichádzajú do styku s modernými technológiami.

Ďalším je Centrum pre tehotné pacientky s diabetes mellitus, ktoré spolupracuje s poprednými gynekologicko-pôrodníckymi a neonatologickými klinikami (FN Banská Bystrica, UNM Martin).

Diabetologické oddelenie NEDU je okrem toho  zakladateľom a súčasťou očného reading centra, v rámci čoho spolupracuje s poprednými oftalmologickými klinikami v FN Banská Bystrica a vo Zvolene.

Súčasťou pracovného tímu Diabetologického oddelenia NEDU je aj kardiológ, ktorý sa zameriava na vyhodnocovanie komplexného kardiovaskulárneho  rizika,  úpravu kardiologickej liečby, manažment jestvujúcich kardiovaskulárnych ochorení v spolupráci s poprednými kardiologickými pracoviskami

Diabetologické oddelenie NEDU sa podieľa na organizovaní národných kongresov, spolupracuje s odbornými lekárskymi a pacientskymi organizáciami.

Diabetologické oddelenie je súčasťou Katedry postgraduálneho vzdelávania v odbore Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy UNM Martin

Na oddelení boli zavedené viaceré  nové terapeutické a diagnostické postupy, ktoré sme zaviedli ako prví v rámci Slovenska

Diabetologické oddelenie je aktívne aj v oblasti výskumu. Podieľa sa na vlastnom, národnom  aj  medzinárodnom výskume formou vlastných a celoslovenských  štúdií ako aj  medzinárodných projektov a klinických štúdií. Špeciálnymi oblasťami zamerania je okrem všeobecnej diabetológie problematika srdcovocievnych ochorení, chronická choroba obličiek, ochorenia pečene, neuropatia a problematika diabetickej nohy

Diabetologické oddelenie NEDU bolo nedávno prizvané do medzinárodného projektu C4D s programom zameraným na využitie riadenej intervencie režimom, diétou a psychologickou intervenciou u pacientov s diabetes mellitus s cieľom a možnosťou redukcie farmakologickej liečby.

Pracovníci diabetologického oddelenia sú aktívni aj formou prednášok a publikácií.

Diabetologická ambulancia

V rámci ambulantnej starostlivosti poskytujeme komplexnú všeobecnú aj špecializovanú starostlivosť o pacienta s diabetes mellitus so všetkými typmi diabetu. Starostlivosť poskytujeme na dvoch všeobecných diabetologických ambulanciách a ambulancii pre diabetickú nohu. V krátkej dobe budú spustené aj špeciálna ambulancia pre pacientov s diabetes mellitus 1 (prvá svojho charakteru na Slovensku) a ambulancia pre obéznych pacientov s diabetes mellitus.

Všeobecná starostlivosť zahŕňa
– vedenie pacienta s pravidelnými návštevami, kontrolou a liečbou metabolických parametrov
– vyhodnocovanie stavu komplikácií diabetu a ich liečba
– vyhodnocovanie kardiovaskulárneho, renálneho, hepatálneho rizika pacienta
– komplexná edukácia pacienta
– vedenie a manažment pacientov liečených pomocou technológií
– spolupráca s lôžkovou časťou pracoviska

Špecializovaná starostlivosť zahŕňa
– Indikáciu a nastavenie pacienta na podávanie inzulínu pomocou inzulínovej pumpy
– Indikáciu a nastavenie pacienta na glykemický senzor, a to samostatne alebo v spojitosti s inzulínovou pumpou
– starostlivosť o pacientov s diabetickou nohou ambulantnou formou
– starostlivosť o tehotné pacientky s diabetes mellitus
– starostlivosť o obéznych diabetikov
– starostlivosť o pacientov s diabetes mellitus a endokrinologickými ochoreniami

Personál oddelenia

Na diabetologickom oddelení pracuje  15 lekárov, z toho 11 so špecializáciou v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, s dlhoročnou praxou v odbore.  Traja lekári majú vedecký titul PhD, dvaja sú zaradení v doktorandskom  štúdiu. Jeden lekár má vedecko pedagogický titul docent vnútorného lekárstva.

Všetci lekári Diabetologického oddelenia NEDU sa podieľajú na liečebno preventívnej starostlivosti formou lôžkovej a/alebo ambulantnej starostlivosti. Viacerí pracujú na vlastnom, národnom aj  medzinárodnom výskume formou vlastných a celoslovenských  štúdií ako aj  medzinárodných projektov a klinických štúdií. Prednášajú na celoslovenských, interdisciplinárnych aj medzinárodných odborných podujatiach. Publikujú v domácej aj zahraničnej literatúre. Podieľajú sa tiež na tvorbe  národných ale aj medzinárodných terapeutických štandardov a odporúčaní. Zaviedli viaceré diagnostické a špeciálne terapeutické postupy na Slovensku. Niektorí pracujú alebo pracovali v odborných štruktúrach MZSR, sú členmi národných aj medzinárodných poradných zborov a pracovných skupín. Pracovali v štruktúrach odbornej spoločnosti, ktoré aj viedli vo funkcii predsedu alebo člena výboru. Sú mediálne aktívni (tlač, rozhlas, TV, internet).

Keďže diabetologické oddelenie je aj školiacim pracoviskom, viacerí lekári pracujú ako lektori a členovia skúšobných komisií  špecializačného štúdia v odbore Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy. Lekári diabetologického oddelenia spravujú aj edukačný portál pre lekárov a pacientov Slovenskej diabetologickej asociácie.

Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

Primár Diabetologického oddelenia

MUDr. Silvia Dókušová, PhD.

Zástupca primára

dokusova@nedu.sk
044 4306 161

Mgr. Herbstová Emília, dipl. s.

Vedúca sestra

herbstova@nedu.sk
044 4306 108

MUDr. Mariana Rončáková

Lôžkový lekár

roncakova@nedu.sk
044 4306 117

MUDr. Denisa Křivánková

Lôžkový lekár

krivankova@nedu.sk
044 4306 158

MUDr. Lucia Mikulová

Lôžkový lekár

mikulova@nedu.sk
044 4306 116

MUDr. Arash Davani

Lôžkový lekár

davani@nedu.sk
044 4306 156

MUDr. Alexandra Káposztásová

Lôžkový lekár

kaposztasova@nedu.sk
044 4306 157

MUDr. Radmila Hinkeová

Lôžkový lekár

hinkeova@nedu.sk
044 4306 177

MUDr. Marek Trzuba

Lôžkový lekár

trzuba@nedu.sk
044 4306 163

MUDr. Matúš Hatrák

Lôžkový lekár

hatrak@nedu.sk
044 4306 204

MUDr. Anna Török Zapletalová

Lôžkový lekár

zapletalova@nedu.sk
044 4306 177

MUDr. Michaela Plichtová, PhD.

Lôžkový lekár

plichtova@nedu.sk
044 4306 222

MUDr. Terézia Thomková

Ambulantný lekár

thomkova@nedu.sk
044 4306 215

MUDr. Martina Hubináková

Ambulantný lekár

hubinakova@nedu.sk
044 4306 152

MUDr. Migrová Silvia

Lôžkový lekár

migrova@nedu.sk
044 4306 177

MUDr. Jana Samošová

Ambulantný lekár

samosova@nedu.sk
044 4306 215

Kontaktujte nás

Diabetologické oddelenie NEDÚ Ľubochňa

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: