Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

primár Diabetologického oddelenia Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni, zakladateľ a prezident Slovenskej diabetologickej asociácie
Pracovné zaradenie:

Primár Diabetologického oddelenia

Vzdelanie a pracovné skúsenosti

Vzdelanie:

 • Vysokoškolské štúdium – Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského  v Bratislave, 9.6.1988 (MUDr.)
 • Dizertácia – Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 30.6.1998, (PhD)
 • Habilitácia – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 15.3.2001 (Doc.)
 • Atestácie
  • Vnútorné lekárstvo 1. stupeň, IPVLaF Bratislava 7.11.1990
  • Vnútorné lekárstvo 2. stupeň , IPVZ Bratislava, 1.3.1996
  • Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy IPVZ Praha, 3.4.2001
  • Zdravotnícky manažment a financovanie, JLFUK Martin, 24.11.2015

Jazykové znalosti:

 • anglicky, rusky

Počítačové znalosti:

 • Microsoft Office, štatistické programy, grafické programy

Záujmy:

 • výtvarné umenie, astronómia, tenis, zdravá výživa, cestovanie

Iné významné pracovné pozície:

 • Člen Vedeckej rady Jesseniovej lekárskej fakulty UK (2011-2015)

 • Člen viacerých medzinárodných „Advisory boardov“ v diabetológii

 • Člen medzinárodnej pracovnej skupiny CEEDEG a medzinárodných poradných zborov

 • Predseda odbornej pracovnej skupiny MZSR A10 pre antidiabetiká v rokoch 2012-2018

 • Podpredseda odbornej pracovnej skupiny MZSR pre diabetické pomôcky v rokoch 2012-2018

Pracovné zaradenie:

 • interná klinika, FNM Martin – lekár 1.8.1988 – 1.9.1989
 • JLF UK Martin – lekár, odborný asistent 1.9.1989 – 31.12.1999
 • Národný endokrinologický a diabetologický ústav, Ľubochňa – primár oddelenia Diabetológie, od 1.1.2000 doposiaľ

Odborná lekárska prax:

 • od 1.8.1988 doposiaľ (viac ako 32 rokov)

Pedagogická vysokoškolská prax:

 • od 1.9.1989 do 31.12.1999 (10 rokov) Jesseniova lekárska fakulta UK (JLFUK) v Martine a od 1.9.2020 do 31.12.2021 Fakulta zdravotníckych vied Univerzita Cyrila a Metoda Trnava

Postgraduálna pedagogická prax:

 • Lektor a člen komisie pre špecializačné skúšky v špecializačnej príprave lekárov Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy a v odbore endokrinológia
 • Školiteľ PhD štúdia

Významné spoločensko-odborné funkcie:

 • 1.6. 2010 – 31.5.2018 prezident Slovenskej diabetologickej spoločnosti (8 rokov)

 • 1.6. 2017 – doposiaľ, prezident Slovenskej diabetologickej asociácie

Publikačná činnosť a ocenenia

Publikačná a prednášková aktivita:

8 učebníc a viac ako 100 odborných publikácií, z toho viac ako 30 vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch, 7 prác z medzinárodných klinických štúdií a viac ako 100 prác v ostatných domácich a zahraničných časopisoch. Viac ako 400 prednášok na medzinárodných a domácich odborných podujatiach, z ktorých mnohé boli pozvané prednášky, vrátane prestížneho kongresu EASD. Citovanosť : 5401, aktuálny Hirschov index 15 (4/2024).

Ceny a ocenenia:

 • Odborné ceny: Viaceré medzinárodné ceny odborných spoločností spojené s grantmi (International Diabetes Federation, Association of Clinical Immunology) ako aj viaceré domáce ceny vrátane prestížnej ceny Literárneho fondu za najlepšiu odbornú publikáciu roka. Ceny SLS, SDS, SDiA a ďalšie ocenenia.

 • Spoločenské ceny a ocenenia: Cena mesta Martin

 • Cena ZDS

 • Zápis v Oxford Encyklopedia

Aktivity v odborných spoločnostiach

Spoločenské vedecké a odborné aktivity:

 • Redaktor a recenzent viacerých odborných aj populárnych domácich aj zahraničných časopisov

 • Zakladateľ a manažér edukačného portálu pre lekárov a pacientov www.sdia.sk

 • Člen viacerých odborných lekárskych spoločností (SDS, SES, SIS),

 • Autor viacerých metodických listov účelnej farmakoterapie MZSR.

 • Autor konsenzuálnych štandardných diagnosticko-terapeutických postupov v diabetológii, učebníc a účelových publikácií na Slovensku.

 • Zakladateľ  prvého  komplexného Centra pre diabetickú nohu v NEDU Ľubochňa

 • Zaviedol ako prvý na Slovensku a medzi prvými v rámci EU viaceré nové terapeutické postupy.

 • Založil Centrum pre tehotné diabetičky, Centrum pre nastavovanie na liečbu pomocou inzulínovej pumpy a kontinuálneho monitorovania glykémie a oftalmologické Reading centrum pre skríning a ďalšiu diagnostiku diabetickej retinopatie.

 • Pracoval a pracuje na viacerých vlastných, ale aj medzinárodných vedeckých projektoch, ktoré boli podporené vedeckými agentúrami; ako prvý na Slovensku rozpracoval problematiku latentného autoimunitného diabetes mellitus 1. typu (LADA) u dospelých, ako aj postupy pri jeho diagnostike a liečbe; venoval sa tiež problematike častej asociácie medzi diabetom a hypertenziou a poruchám funkcií endotelu u pacientov s diabetes mellitus, kde ako jeden z prvých popísal potenciálnu úlohu endogénnych digitálisu podobných substancií; podieľal sa ako investigátor na viacerých vedeckých medzinárodných projektoch a na mnohých klinických štúdiách, jeho práce sú citované v zahraničnej aj domácej literatúre.

 • Rozpracoval problematiku diabetickej nohy a jej konzervatívnej liečby.

 • Vypracoval text Národného diabetologického programu

 • Poradca viacerých spoločenských programov

 • Opakovane zorganizoval niekoľko odborných celoštátnych kongresov ako prezident kongresu

 • Patrí medzi mediálne známych slovenských lekárov (televízia, rozhlas, printové médiá, internet – doma aj v zahraničí)

Kontaktujte nás

Diabetologické oddelenie NEDÚ Ľubochňa

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: