Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov pacienta

Účelom tohto oznámenia je transparentným spôsobom Vám poskytnúť všetky relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov Národným endokrinologickým a diabetologickým ústavom n.o. (ďalej len „NEDÚ“).

1. KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA A ZODPOVEDNEJ OSOBY

Prevádzkovateľ

Názov spoločnosti: Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o.
IČO / registračné číslo: 37 983 687
Sídlo: Kollárová 282/3, 034 91 Ľubochňa, Slovenská republika
Registrový úrad: Okresný úrad Žilina
Konanie v mene spoločnosti: JUDr. Igor Koval – riaditeľ
Emailová adresa: nedu@nedu.sk

Zodpovedná osoba

Meno a priezvisko Zodpovednej Osoby: Ing. Stanislav Burgan
Miesto výkonu činnosti Zodpovednej Osoby: samostatný referent pre plánovanie a rozpočet
E-mail Zodpovednej Osoby: stanislav.burgan@nedu.sk
Telefónne číslo Zodpovednej Osoby: 044/4306124

2. KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

NEDÚ spracúva osobné údajov pacientov, ktorých kategorizácia ja nasledovná:

2.A Osobné údaje týkajúce sa zdravia pacientov

Ide o osobné údaje spočívajúce v informáciách získaných na základe vykonania testov alebo prehliadok častí organizmu alebo telesných látok pacienta vrátane genetických údajov a biologických vzoriek. Do tejto kategórie tak spadajú aj informácie chorobe, zdravotnom postihnutí, riziku ochorenia, anamnéze, klinickej liečbe, alebo o fyziologickom alebo biomedicínskom stave pacienta.

2.B Genetické osobné údaje

Ide o osobné údaje týkajúce sa zdedených alebo nadobudnutých genetických charakteristických znakov pacienta, ktoré sú výsledkom analýzy biologických vzoriek danej pacienta, najmä analýzy chromozómov, deoxyribonukleovej kyseliny (DNA) alebo ribonukleovej kyseliny (RNA) alebo analýzy inej látky, ktorá umožňuje získanie rovnocenných informácií.

2.C Biometrické osobné údaje

Ide o osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania, ktoré sa týka fyzických, fyziologických alebo behaviorálnych charakteristických znakov pacienta a ktoré umožňujú alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu pacienta ako napríklad výška, váha alebo vyobrazenie tváre pacienta.

2.D Osobné údaje nevyhnutné k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii pacienta

Do tejto kategórie zaraďujeme meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, názov mesta a ulice s uvedením orientačného čísla a PSČ trvalého pobytu.

2.E Osobné údaje slúžiace ku komunikácií medzi NEDÚ a pacientom

Do tejto kategórie zaraďujeme telefónne číslo pacienta, jeho zákonného zástupcu alebo blízkej osoby, mobilné číslo pacienta jeho zákonného zástupcu alebo blízkej osoby a emailovú adresu pacienta jeho zákonného zástupcu alebo blízkej osoby.

3. LEGITÍMNE ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PACIENTA

NEDÚ spracúva osobné údaje pacientov za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti a ďalšie účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ochrany zdravia a súvisiacich činností na základe plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa ako zdravotníckeho zariadenia so zameraním na odbor diabetológia a endokrinológia.

4. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

NEDÚ spracúva osobné údaje pacientov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotníckej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zmene zákona č.95/2002 Z. z. o poisťovníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom systéme.

5. DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PACIENTA

NEDÚ je podľa ust. §22 zákona č. 576/2004 Z.z . o zdravotníckej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinný uchovávať osobné údaje pacientov po dobu 20 rokov od poskytnutia poslednej zdravotnej starostlivosti.

6. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PACIENTA

NEDÚ poskytuje osobné údaje pacientov nasledovným kategóriám príjemcov:

 • zdravotnícke zariadenia a orgány verejnej správy, ktoré vstupujú do procesu evidencie, liečby, kontroly a kontaktu s pacientom,
 • Orgány verejnej moci, voči ktorým má NEDÚ zákonné povinností, pričom sa jedná najmä o súdy, orgány činné v trestnom konaní a i.
 • Iní príjemcovia, ktorým NEDÚ osobné údaje na základe súhlasu udeleného pacientom.

7. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

V rámci spracúvania osobných údajov pacienta sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania neuskutočňuje.

8. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁROGNEJ ORGANIZÁCII

V rámci spracúvania osobných údajov pacienta sa prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie neuskutočňuje.

Základná informácia o právach dotknutej osoby

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Dotknutá osoba má právo získať od Národného endokrinologického a diabetologického ústavu n.o., so sídlom: Kollárová 282/3 03491 Ľubochňa, IČO: 37983687 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, teda o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa takej dotknutej osoby akokoľvek týkajú, a ak tomu tak je, má taká dotknutá osoba právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 • účely spracovania osobných údajov,
 • o názve príslušnej kategórie osobných údajov, ako aj o tom, či ide o osobitné kategórie osobných údajov, údaje týkajúce sa detí a/alebo údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky,
 • o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, najmä pokiaľ ide o príjemcov v krajinách mimo Európskej Únie a/alebo o medzinárodné organizácie,
 • o predpokladanej dobe ukladania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie,
 • o existencii a rozsahu práva na opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracovania osobných údajov, ako aj nižšie uvedeného práva namietať,
 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „Dozorný orgán“)
 • o existencii automatizovaného rozhodovania a v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu,
 • o primeraných zárukách, ak sa osobné údaje prenášajú do krajín mimo Európskej Únie a/alebo o medzinárodnej organizácii.

Prevádzkovateľ poskytne takej dotknutej osobe kópiu osobných údajov, ktoré sa v súvislosti s takou osobou spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob; pokiaľ poskytnutie informácií vyžaduje vecné náklady na strane Prevádzkovateľa, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci takým účelne vynaloženým vecným nákladom.

PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Každá dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu uskutočnil opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Prevádzkovateľ na žiadosť oboznámi dotknutú osobu s uskutočnením opravy príslušných osobných údajov, a to potvrdením o oprave osobných údajov a prípadne tiež príslušným spôsobom notifikuje príjemcov príslušných osobných údajov, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV (PRÁVO NA ZABUDNUTIE)

Dotknutá osoba má právo žiadať u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu taký výmaz uskutočniť, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • príslušné osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracúvaním takých osobných údajov, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • dotknutá osoba uplatnila nižšie uvedené právo namietať v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“), zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a Politiky ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa (ďalej len „Politika“) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť zlikvidované, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorým Prevádzkovateľ podlieha,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dieťaťu.

Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a vznikne mu povinnosť ich výmazu, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval Prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracovanie takých osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ako aj ich akékoľvek kópie a/alebo repliky.

Prevádzkovateľ nie je povinný uskutočniť výmaz osobných údajov, pokiaľ ich spracúvanie je potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje ich spracúvanie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a/alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ak spracúvanie takých osobných údajov je uskutočňované na základe všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo podľa príslušnej zmluvy so zdravotníckym pracovníkom, ktorý za podmienky existujúcej povinnosti mlčanlivosti také osobné údaje spracúva osobne a/alebo v rámci svojej zodpovednosti a/alebo prostredníctvom odbornej tretej osoby, nevyhnutné na účely
 • preventívneho alebo pracovného lekárstva,
 • posúdenia pracovnej spôsobilosti zamestnanca,
 • lekárskej diagnózy,
 • poskytovania zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti alebo liečby a/alebo
 • riadenia systémov a služieb zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti,
 • nevyhnutne z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ako je ochrana proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia alebo zabezpečenie vysokej úrovne kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a liekov alebo zdravotníckych pomôcok, na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorým sa stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby, najmä povinnosť mlčanlivosti,
 • na vedecké, historické, či na štatistické účely, na ktoré sa vzťahujú primerané záruky, na účely archivácie vo verejnom záujme, alebo pokiaľ je pravdepodobné, že poskytnutie takýchto Informácií znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov spracúvania osobných údajov na takéto účely, alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutú osobu s uskutočneným výmazom príslušných osobných údajov, a to potvrdením o výmaze osobných údajov.

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ uskutočnil obmedzenie spracovania osobných údajov, pokiaľ ide o niektorý z nasledujúcich prípadov:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • Spracovanie osobných údajov je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti výmazu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie spracovania osobných údajov,
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely ich spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie akýchkoľvek právnych nárokov, a/alebo
 • dotknutá osoba uplatnila nižšie uvedené právo namietať, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa uskutočnilo obmedzenie spracovania osobných údajov, takéto osobné údaje sa s výnimkou ich ukladania spracúvajú len so súhlasom príslušnej dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby a/alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej Únie alebo jej členského štátu.

Prevádzkovateľ oboznámi dotknutú osobu s uskutočnením obmedzenia spracovania osobných údajov predtým, ako bude obmedzenie spracovania osobných údajov zrušené, a to potvrdením o spracúvania osobných údajov.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, akokoľvek bránil, ak:

 • sa spracúvanie osobných údajov zakladá na súhlase dotknutej osoby, alebo je nevyhnutné na plnenie akejkoľvek zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe jej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením takej zmluvy, a/alebo
 • ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť osobných údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného Prevádzkovateľa druhému Prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Uplatňovaním práva na prenosnosť osobných údajov nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov (právo na zabudnutie). Právo na prenosnosť osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na prenosnosť osobných údajov sa nevzťahuje na ich spracúvanie, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ oboznámi dotknutú osobu s uskutočnením prenosu osobných údajov potvrdením o prenose osobných údajov.

PRÁVO NA ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, pričom také odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov uskutočnených na základe takého súhlasu pred jeho odvolaním.

PRÁVO NAMIETAŤ

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je vykonávané na:

 • splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme a/alebo pri výkone verejnej moci zverenej spoločnosti ako Prevádzkovateľovi v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, a/alebo
 • na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť ako Prevádzkovateľ a/alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa,

a to vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených prípadoch (právo namietať).

Prevádzkovateľ nesmie ďalej uskutočňovať spracúvanie osobných údajov, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti takému spracúvaniu osobných údajov, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecké, historické, či na štatistické účely, na ktoré sa vzťahujú primerané záruky, alebo na účely archivácie vo verejnom záujme, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti takému spracúvaniu, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úloh z dôvodov verejného záujmu.

PRÁVA TÝKAJÚCE SA AUTOMATIZOVANÉHO ROZHODOVANIA

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo Automatizované Rozhodovanie, pokiaľ nejde o nasledovné prípady:

 • automatizované rozhodovanie je preukázateľne nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom,
 • automatizované rozhodovanie je preukázateľne povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorým Prevádzkovateľ podlieha, a ktorými sa v tejto súvislosti zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
 • automatizované rozhodovanie je preukázateľne založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

V prípadoch, kedy je automatizované rozhodovanie preukázateľne nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom a/alebo je založené na jej výslovnom súhlase, Prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to aspoň

 • práva na ľudský zásah zo strany Prevádzkovateľa,
 • práva vyjadriť svoje stanovisko a
 • práva napadnúť rozhodnutie, ktoré je výsledkom automatizovaného rozhodovania.

Zakazuje sa automatizované rozhodovanie založené na osobitných kategóriách osobných údajov, a to aj v prípadoch, kedy je preukázateľne nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom a/alebo je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby (týkajúceho sa automatizovaného rozhodovania), okrem prípadov, kedy:

 • bol daný výslovný súhlas dotknutej osoby na Automatizované Rozhodovanie týkajúce sa ktorejkoľvek osobitnej kategórie osobných údajov, a/alebo
 • automatizované rozhodovanie týkajúce sa príslušnej osobitnej kategórie osobných údajov je nevyhnutné z dôvodov významného verejného záujmu na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom tieto dôvody musia byť primerané vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú všetky zásady a podstatu ochrany osobných údajov a stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej osoby.

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť Dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia ochrany osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s Nariadením. Dotknutá osoba má zároveň právo na účinný súdny prostriedok nápravy v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, ak sa domnieva, že v dôsledku spracovania osobných údajov, ktoré sa jej týka, v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom došlo k porušeniu jej práv.