O ústave

História

História poskytovania zdravotníckej starostlivosti v Ľubochni siaha do roku 1897,  kedy tu uhorská vláda  zriadila klimatické kúpele  (v tej dobe nazývané Fenyoháza). V roku 1918 so zmenou spoločenského režimu sa zmenil aj názov na Československé štátne kúpele.

Celý proces vzniku Endokrinologického ústavu  začal v roku 1954, kedy sa riešenie ochorení štítnej žľazy presunulo z Tatranskej Polianky do Ľubochne. Na základe vládneho uznesenia bolo kúpeľné zdravotnícke zariadenie od 1. januára 1959 pretransformované na Odborný liečebný ústav endokrinologický (OLUE).

V 70-tych rokoch minulého storočia sa v Ľubochni zaviedli do diagnostickej praxe imunodizlokačné analytické postupy. K tomuto obdobiu je datovaný aj vstup ústavu do predatestačných školení v  odbore endokrinológia a diabetológia,  blízky kontakt s pražským Endokrinologickým ústavom a začiatok úzkej spolupráce s chirurgickými pracoviskami v Dolnom Kubíne, Ružomberku a Martine. V 80-tych rokoch začal ústav, ako jedno z prvých zdravotníckych zariadení na Slovensku, používať výpočtovú techniku pri každodennej práci. V roku 1987 sa názov OLUE zmenil na Endokrinologický ústav (EÚ).

90-te roky priniesli nové ekonomické podmienky – rozšírilo sa prístrojové vybavenie,  rozšírilo sa spektrum imunodizlokačných analýz,  zracionalizoval sa lôžkový fond ústavu,  zvýšila sa dimenzia ambulantných výkonov. K uskutočneniu  týchto zmien dopomohla aj  kúpa nových budov (okrem iného aj dnešný pavilón Endokrinologického centra) a  modernizácia hlavného pavilónu. Nasledoval výrazný rozvoj laboratórnej diagnostiky so skrátením čakacej doby na výsledky vyšetrení a nástup denných hormónov (kompletné zhodnotenie hormonálnych výsledkov  pacientov už v deň vyšetrenia).

Na základe poznatkov získaných na Internej klinike profesora Michaela Bergera v Dūsseldorfe, vznikol prvý edukačný program selfmanažmentu diabetikov liečených inzulínom na Slovensku. V roku 2002 došlo k tretej zmene názvu na Národný endokrinologický a diabetologický ústav (NEDÚ). Rok 2005 priniesol transformáciu ústavu a jeho zmenu na neziskovú organizáciu (NEDÚ n.o.).

Dnes

Národný endokrinologický a diabetologický ústav n. o. Ľubochňa bol založený na základe uznesenia vlády SR č. 490  zo dňa 21.júna 2005, a to transformáciou štátnej príspevkovej organizácie Národný endokrinologický a diabetologický ústav Ľubochňa  na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby. Novovzniknutá nezisková organizácia bola registrovaná v registri Krajského úradu, odbor všeobecnej vnútornej správy  v Žiline pod číslom : OVVS/NO-19/05.

Národný endokrinologický a diabetologický ústav n. o. zabezpečuje všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa § 2 zákona č. 213/1997 Z. z. a zakladacej listiny:

Ústavná zdravotná starostlivosť je poskytovaná na oddeleniach v odboroch

endokrinológia

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

pediatrická endokrinológia a diabetológia

Zakladacia listina

  • komplexnú ambulantnú a ústavnú preventívnu, diagnostickú a liečebnú starostlivosť v endokrinológii a  diabetológii pre pacientov detského a dospelého veku, z celého územia Slovenskej republiky,
  • vykonáva konziliárnu činnosť v endokrinológii a diabetológii pre iné zdravotnícke zariadenia s poradnou a ambulantnou starostlivosťou (odborní lekári, NsP, kliniky FN a špecializované odborné ústavy),
  • spolupracuje s vedeckými pracoviskami, s klinikami a inými pracoviskami liečebných zariadení, ktoré sa zaoberajú problematikou endokrinných ochorení a diabetes mellitus,
  • rieši výskumné projekty v endokrinológii a diabetológii v rámci štátneho, rezortného a ústavného plánu, uplatňuje výsledky výskumu v diagnostike a poskytovaní liečebno – preventívnej starostlivosti,
  • podieľa sa na postgraduálnej výchove a pred atestačnej príprave lekárov a stredných zdravotníckych pracovníkov zameraných na endokrinológiu a diabetológiu,
  • podieľa sa na výchove vedeckých pracovníkov.