Doc. MUDr. Miriam Kuricová, PhD

primár detského oddelenia

Doc. MUDr. Miriam Kuricová, PhD. sa narodila v Novej Bani. Maturovala na Gymnáziu vo Zvolene a vysokoškolské štúdium ukončila na Jesseniovej lekárskej fakulte UKB v Martine. Od roku 1994 pracovala ako lekárka na Klinike detí a dorastu UNM v Martine, od roku 2010 zároveň aj ako asistentka, neskôr ako docentka na Jesseniovej lekárskej fakulte UKB v Martine. Od septembra 2016 zastáva funkciu primárky na Detskom oddelení Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni. V rámci postgraduálneho vzdelávania ukončila päť špecializácií: Pediatria 1. stupňa, Pediatria, Detská endokrinológia a diabetológia, Diabetológia a Manažment a financovanie. Získala certifikát z ultrasonografie krku, z osteodenzitometrie, z liečby inzulínovou pumpou, z kontinuálneho glukózového monitoringu a z dorastového lekárstva. V roku 2009 úspešne ukončila doktorandské štúdium a v roku 2012 jej bol pridelený titul docent na JLF UKB v Martine. Podieľala sa na výučbe slovenských a zahraničných študentov medicíny a ošetrovateľstva, viac ako 10 rokov je garantom špecializačného štúdia v odbore Detská endokrinológia a diabetológia, poruchy metabolizmu a výživy na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Bola členkou odborovej komisie na Katedre pediatrie Masarykovej univerzity v Brne a na Katedre ošetrovateľstva Trnavskej univerzity v Trnave. Je autorom alebo spoluautorom viacerých (>250) slovenských a zahraničných knižných publikácií a odborno-vedeckých článkov. Prednáša na odborných domácich a medzinárodných podujatiach. Manžel Ivan je prodekanom na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity a vedúcim Katedry automatizácie výrobných systémov v Žiline. Dcéra Laura žije s manželom v Rakúsku a pracuje ako zubná lekárka, syn Andrej je študentom medicíny na JLF UKB v Martine.

Vo svojej práci sa špecializuje na problematiku detskej diabetológie, obezitológie a endokrinológie. Je vedúcou centra pre liečbu inzulínovou pumpou v Ľubochni, centra pre liečbu porúch rastu rastovým hormónom, centra pre monogénové a syndrómové formy obezity a diabetes mellitus. Dispenzarizuje detských pacientov s karcinómom štítnej žľazy, tyreopatiami, ochorením hypofýzy, nadobličiek, prištítnych teliesok, pankreasu a gonád, deti s poruchami rastu a puberty. Okrem manažmentu diabetu a endokrinopatií v detskom veku, v jej odbornej starostlivosti mnohokrát zostávajú aj mladí dospelí s diabetom na liečbe modernými technológiami, ako aj celé rodiny s geneticky podmieneným diabetom a obezitou. Jej životným krédom je zlepšiť kvalitu života detí s endokrinopatiami, obezitou a diabetom, jej detskí a dospelí pacienti sú pre ňu partneri na diskusiu. Aj vďaka nim dokázala ešte viac porozumieť tak komplikovaným ochoreniam, akými sú ochorenia endokrinného systému. V živote sa riadi zásadami ako je porozumenie, pohoda, pokora, pokoj a pravda.

Kontaktujte nás

Detské oddelenie NEDÚ Ľubochňa

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: