Detské oddelenie

Detské oddelenie Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni poskytuje vysokošpecializovanú ambulantnú a nemocničnú zdravotnú starostlivosť detským pacientom s endokrinopatiami v rámci Slovenska. Dlhodobo je v rámci Detského oddelenia NEDÚ Ľubochňa zriadené Centrum pre liečbu detí s diabetom pomocou inzulínovej pumpy, Centrum pre liečbu porúch rastu rastovým hormónom v detskom veku a Centrum pre monogénové a syndrómové formy obezity a diabetes mellitus. Pracovisko úzko spolupracuje s laboratóriom UniLabs v Ľubochni ako aj Klinikou detí a dorastu JLF UKB a UNM v Martine. Základným princípom Detského oddelenia NEDÚ je poskytovať kvalitnú a rýchlu diagnostiku, rozšírenú edukáciu a adekvátny liečebný manažment endokrinopatií v príjemnom prostredí. Cieľom je zlepšiť kvalitu života detí s endokrinopatiami, obezitou a diabetom.

Personálne obsadenie Detského oddelenia NEDÚ tvorí tím kvalifikovaných zdravotných sestier (13) a lekárov (7) s dlhoročnými skúsenosťami s manažmentom detských pacientov s endokrinopatiami a diabetom. Súčasťou tímu je nutričný terapeut, psychológ, edukačné sestry a sociálna sestra. Charakteristikou tímu je ľudskosť, empatia, komunikatívnosť a trpezlivosť.

Detské oddelenie NEDÚ v Ľubochni ponúka ideálne podmienky pre nastavenie detských pacientov s diabetom na inzulínovú liečbu. Súčasťou hospitalizácie je komplexná edukácia rodiny a dieťaťa s diabetom na manažment diabetu v domácom prostredí ohľadom inzulínovej liečby, stravy s prepočtom sacharidov, fyzickej aktivity, riešenia akútnych ochorení, hypo a hyperglykémií, ako aj zaučenie na prácu s inzulínovým perami alebo inzulínovou pumpou, glukomerom a kontinuálnym glukózovým senzorom. Rodina je navyše zaučená do analýzy výsledkov merania glykémii pomocou počítačového programu. Incidencia diabetu 1. typu v detskom veku sa za posledných 20 rokov približne zdvojnásobila, ochorenie sa častejšie manifestuje v nižších vekových kategóriách.

Rovnako narastá percento detí s obezitou, v súčasnosti v našich podmienkach 23-30 % detí má nadváhu alebo obezitu. Až v dvoch tretinách pretrváva detská obezita do dospelosti a zvyšuje riziko komplikácií (diabetes mellitus 2. typu, hypertenzia, vaskulárne cievne príhody, osteoartróza, skolióza) spojených so zníženou kvalitou života pacienta a finančným zaťažením spoločnosti. Obezita môže byť súčasťou rôznych endokrinopatií ako je hypotyreóza, pseudohypoparatyreóza, deficit rastového hormónu a hyperkorticizmus. K vylúčeniu diagnózy deficitu rastového hormónu a hyperkorticizmu u obéznych detí je potrebné stanovenie nočných koncentrácií hormónov a realizácia stimulačných, či inhibičných testov formou hospitalizácie. Okrem vylúčenia endokrinopatie Detské oddelenie NEDÚ poskytuje aj iniciáciu zmeny životného štýlu, a to edukáciou o správnej životospráve, pravidelnou fyzickou aktivitou a minimalizáciou času stráveného pri obrazovke. V individuálnych prípadoch sa u detí s obezitou vo veku viac ako 12 rokov navrhuje iniciácia liečby liraglutidom. V poslednom období pribúdajú detskí pacienti s obezitou v kombinácii s prediabetom alebo diabetom 2. typu.

Rozvoj zobrazovacích metód ako je USG, CT, NMR priniesol so sebou nárast incidentalómov, predovšetkým v štítnej žľaze, hypofýze a nadobličke, ktoré môžu byť hormonálne aktívne. Incidentalómy (adenómy) v hypofýze a nadobličke vyžadujú hospitalizáciu s realizáciou vyšetrenia nočných koncentrácií hormónov, inhibičných eventuálne stimulačných hormonálnych testov a s odporučením celkového manažmentu ochorenia.

Okrem toho býva diagnostika formou hospitalizácie potrebná v detskom veku pri diferenciálnej diagnostike hypoglykémie, hypertenzie, polyúrie, pri poruchách rastu, puberty, hirzutizme. pri ochoreniach hypofýzy, štítnej žľazy, prištítnych teliesok, pankreasu, nadobličiek a gonád.

Výhodou Detského oddelenia NEDÚ Ľubochňa je, že poskytuje deťom s endokrinopatiami „zdravé“ nemocničné prostredie, napodobňujúce domáce podmienky. Deti hospitalizované na oddelení sú podporované vo fyzickej aktivite a spoločných hrách pod dohľadom zdravotného personálu. Súčasťou oddelenia je aj multifunkčné športové ihrisko a detské ihrisko s rozsiahlou terasou, v prípade nepriaznivého počasia je k dispozícii v rámci družiny miestnosť so športovým vybavením. Fyzická aktivita je dôležitou súčasťou správneho manažmentu detí s diabetom a obezitou. Okrem zdravého životného štýlu sú deti a rodičia aktívne zapájaní do správnej výživy. Riziko akútnych infekcií na Detskom oddelení NEDÚ je významne nižšie v porovnaní s inými detskými oddeleniami. Akútna infekcia môže byť príčinou akútnej dekompenzácie endokrinopatie, toto riziko je v rámci Detského oddelenia NEDÚ minimalizované. Snahou personálu je vytvoriť počas hospitalizácie príjemné podmienky podobné domácemu prostrediu s možnosťou fyzickej aktivity formou hier a vychádzok do prírody.

Detské oddelenie:

Hospitalizácia na detskom oddelení NEDÚ

Žiadosti na hospitalizáciu sú zasielané detským endokrinológom poštou na adresu: Prijímacia kancelária NEDÚ, Kollárova 282/3, 034 91 Ľubochňa, tel. kontakt: 044/4306 202 od 13:00 – 14:00 h alebo na mail: prijem@nedu.sk, prípadne praktickým lekárom pre deti a dorast alebo iným špecialistom (vyšetrenie hypertenzie, výraznej poruchy rastu, obezity 2.stupňa,…). Preklad novo diagnostikovaných a dekompenzovaných pacientov s diabetom je možný po telefonickom dohovore na tel. č. 044/4306236, 044/4306221 po zvládnutí diabetickej ketoacidózy v regionálnych nemocniciach. Deťom do dovŕšenia 10 rokov a deťom s mentálnou retardáciou je umožnená hospitalizácia spolu s rodičom (prípadne so starým rodičom), toto je však potrebné vyznačiť na žiadosti o hospitalizáciu, z organizačných dôvodov tiež či sa jedná o matku alebo o otca. Deti do 15 rokov majú umožnenú povinnú školskú dochádzku aj s možnosťou aktivít v družine, staršie deti môžu mať povolené vychádzky v skupine po písomnom súhlase zákonného zástupcu.

V deň hospitalizácie sa ohlásite najneskôr do 10:00 h v prijímacej kancelárii v pavilóne „Endokrinologické centrum“ na námestí obce Ľubochňa. Budete potrebovať občiansky preukaz  dieťaťa (u detí nad 15 rokov), preukaz poistenca, občiansky preukaz zákonného zástupcu a predvolanie na hospitalizáciu. Dodržiavanie špeciálnej diéty (bezlepková,…) dopredu nahlásite v prijímacej kancelárii.

Po prijatí v prijímacej kancelárii sa presuniete do pavilónu „Detského oddelenia“ (žltá budova oproti základnej škole), kde vás prijme službukonajúca sestra. Následne bude dieťa vyšetrené ošetrujúcim lekárom.

Budete potrebovať:

 • preukaz poistenca zdravotnej poisťovne
 • originál žiadosti o hospitalizáciu (ak lekár žiadal o hospitalizáciu elektronicky na mail)
 • zdravotnú dokumentáciu (kompletnú, prípadne podrobný výpis)
 • CD s nahrávkou Rtg zápästia – ak bolo realizované, vyšetrenie je potrebné u detí s poruchou rastu a poruchou puberty
 • výsledky všetkých zobrazovacích vyšetrení (Usg, MRI, CT, MIBI,..), špecializovaných vyšetrení za obdobie posledného roka – ak boli realizované
 • žiadosť o nastavenie na liečbu inzulínovou pumpou pripravenú ošetrujúcim detským endokrinológom – deti s diabetom indikované na prvé nastavenie inzulínovej pumpy
 • lieky, ktoré dieťa pravidelne užíva (v originálnom balení, nie v liekovom dávkovači)
 • hygienické potreby, toaletný papier, papuče, pyžamo
 • domáce oblečenie, oblečenie a obuv na pobyt vonku
 • školské potreby (základné zošity a písacie potreby – deti do 15 rokov navštevujúce základnú školu)
 • obľúbené hračky (prosíme však nezbaliť celú detskú izbu)

Cennosti odporúčame nechať doma, za cennosti počas pobytu nezodpovedáme.

Návštevy sú povolené po dohode so službukonajúcou sestrou a ošetrujúcim lekárom na izbách, v spoločných priestoroch, vonkajších priestoroch detského oddelenia (ihrisko, altánok), prípadne v parku a obci Ľubochňa: Po – Pia 14:00 – 18:00, So – Ne 9:00 – 18:00.

Návštevy sú zakázané len v prípade zvýšenej chorobnosti po vyhlásení primárom oddelenia alebo v prípade ochorenia rodinných príslušníkov, ktorí sa chystajú navštíviť hospitalizované dieťa.

Základné informácie o stave dieťaťa vám poskytne ošetrujúci lekár v čase, ktorý si vopred (pri príjme) dohodnete. Telefonicky sa osobné údaje a údaje o zdravotnom stave, v zmysle platnej legislatívy, neoznamujú.

Hospitalizácia dievčat s poruchou menštruačného cyklu či s nadmerným ochlpením sa časuje na prvú (folikulárnu) fázu cyklu, je potrebné dostaviť sa na hospitalizáciu 4-7 dní od začiatku menzes.

Hospitalizáciu detí s hypertenziou za účelom vylúčenia endokrinnej príčiny zvýšeného krvného tlaku je ideálne zrealizovať pred nastavením na liečbu. V prípade, že je už dieťa liečené pre hypertenziu, endokrinologické vyšetrenie je možné realizovať len pri užívaní určitých liekov, napríklad vhodný je moxonidin. Mnohokrát je preto potrebné minimálne mesiac pred hospitalizáciou dieťaťa za účelom podrobného endokrinologického vyšetrenie prestaviť dieťaťu liečbu u lekára, ktorý liečbu indikoval.

Hospitalizácia detí s podozrením na poruchu nadobličky – výsledky môžu byť ovplyvnené inhalačnou liečbou astmy, sennej nádchy alebo lokálnou liečbou ekzému, atď. Pokiaľ dieťa užíva uvedenú kortikoidnú liečbu, je potrebné kontaktovať imunológa, ideálne by bolo liečbu vysadiť na obdobie 2 týždňov, prípadne časovať hospitalizáciu do obdobia s nízkym výskytom špecifických alergénov.

Kontakty

službukonajúce sestry: 044/4306 236 (nepretržite 24 h)

(podľa možností telefonovať po 12:30 h, vždy ihneď pri akútnom zhoršení stavu detí dispenzarizovaných v NEDÚ, napríklad ketóza či zvracanie detí s diabetom)

Deťom s diabetom po prepustení poskytujeme elektronickú komunikáciu a vyhodnotenie dát glukózy v domácom prostredí „na diaľku“, ideálne zo senzora s následnou úpravou nastavení inzulínu (inzulínovej pumpy). O túto komunikáciu môže požiadať rodič dieťaťa nastavovaného na inzulínovú pumpu na našom oddelení (dva týždne po prepustení z hospitalizácie) alebo každý pacient s diabetom, ktorý je v našej ambulantnej starostlivosti. Žiadosť o túto komunikáciu posielajte na: dsdo@nedu.sk (do žiadosti uveďte meno lekára, identifikačné údaje dieťaťa, diétu – počet sacharidových jednotiek za deň a rozpis dávok inzulínu – pri pacientoch na liečbe inzulínovými perami)

Budeme radi, ak svoju spokojnosť, nespokojnosť, návrhy a rady na zlepšenie prostredia a poskytovania starostlivosti o vaše deti, vyjadríte v anonymnom dotazníku. Dotazník vám odovzdá sestra pri príjme a vy ho pri odchode vhodíte do označenej schránky.

Ambulancia detskej endokrinológie a diabetológie NEDÚ

Detská ambulancia sa nachádza v prístavbe pavilónu „Bratislava“, od roka 2024 je naplánované zriadenie detských ambulancií aj na prízemí v pavilóne „Detského oddelenia“. Ambulantnú zdravotnú starostlivosť zabezpečujú traja kvalifikovaní detskí endokrinológovia a dve špecializované sestry.

Na prvé ambulantné vyšetrenie v NEDÚ je potrebné doniesť:

 • výmenný lístok s odporučením od detského endokrinológa alebo praktického lekára   – zdravotnú dokumentáciu (kompletnú, prípadne podrobný výpis)
 • CD s nahrávkou Rtg zápästia – ak bolo realizované, vyšetrenie je potrebné u detí s poruchou rastu a poruchou puberty
 • výsledky všetkých zobrazovacích vyšetrení (Usg, MRI, CT, MIBI,…), špecializovaných vyšetrení za obdobie posledného roka – ak boli realizované
 • preukaz poistenca zdravotnej poisťovne

Ambulantné vyšetrenie dieťaťa zvyčajne zahrňuje odber krvi, preto je potrebné dostaviť sa nalačno medzi 6:45 – 8:00 h, minimálne po 8 hodinovom lačnení, s pripravenou kartičkou poistenca. Detskí pacienti s diabetom sú uprednostňovaní pri rannom odbere. Deti s podozrením na poruchu nadobličky musia mať odber vždy do 8:00 h ráno vzhľadom k tomu, že hodnoty kortizolu v priebehu dňa výrazne kolíšu. Ak je dieťa liečené hydrokortizonom, odber sa realizuje 2 hodiny po podaní rannej dávky. Pokiaľ vám bol odporučený zber 24-hodinového moču, žiadajte v maily časovať vyšetrenie na pondelok, aby dieťa kvôli zberu moču nemuselo vynechávať školskú dochádzku.

Dôležité je dôsledné zachytenie všetkých porcií moču do zbernej nádoby, na vyšetrenie donesiete 5-10 ml vzorku z celého zberu a zaznamenáte presne celkové množstvo za 24 hodín. Nasleduje odborné vyšetrenie detským endokrinológom, ktoré podľa indikácie môže byť doplnené o ultrasonografiu krku, prsných žliaz alebo semeníkov, prípadne bioimpedanciu tuku (InBody) a osteodenzitometriu (v pavilóne „Endokrinologické centrum“). Pri čakaní na vyšetrenie lekárom si pripravte výsledky vyšetrení, ktoré boli odporúčané pri poslednej kontrole, napríklad očné, neurologické či nefrologické vyšetrenie u detí s diabetom.

Deti s diabetom (ich rodičia) si vždy deň pred plánovaným vyšetrením či hospitalizáciou stiahnu svoje dáta z glukomera, kontinuálneho glukózového monitoringu alebo z inzulínovej pumpy v domácom prostredí a dáta prinesú na USB kľúči alebo budú dostupné v špeciálnych programoch (napr. CareLink, Glooko,…) k analýze. Ideálne je priniesť vytlačené dáta o hodnotách glukózy, pričom postačuje vytlačiť stránku sumárny prehľad (zvyčajne 1. stránka) a týždenný prehľad, u detí liečených inzulínovou pumpou aj stránku s nastaveniami pumpy. Súčasťou našej starostlivosti o deti s diabetom je aj elektronická komunikácia „na diaľku“, nakoľko rast dieťaťa, akútne a chronické pridružené ochorenia mnohokrát vyžadujú častejšiu úpravu nastavení inzulínovej liečby.

Pred odberom krvi je u všetkých detí potrebná dostatočná hydratácia vo forme nesladených minerálok alebo čaju, rodičia spôsobom primeraným veku vysvetlia dieťaťu potrebu odberu.

Akútne infekčné ochorenia (napr. respiračné infekcie, hnačky) skresľujú výsledky hormonálnych analýz, v takomto prípade je potrebné vyšetrenie odložiť, ideálne 2 týždne po odoznení infekcie a 1 týždeň po doužívaní antibiotickej liečby.

Súčasťou každého vyšetrenia je edukácia o povahe ochorenia, možnostiach diagnostiky a liečby. V závere vyšetrenia lekár zhodnotí výsledky laboratórnych vyšetrení, odporučí liečbu a ďalší postup.

Kontakty

ambulancia sestier  044/4306 221 – 10:00-12:00 h (objednávanie na prvé vyšetrenie) – v ostatných prípadoch budeme preferovať mailové objednávanie pred telefonickým:

 • ambd@nedu.sk (objednávanie na kontrolné vyšetrenie alebo na vyšetrenie po hospitalizácii, potrebné je napísať meno dieťaťa, identifikačné údaje a meno lekára, následne do 3 pracovných dní vám bude doručená sms správa s termínom a časom vyšetrenia, rovnaká sms príde ešte 3 pracovné dni pred vyšetrením)
 • receptydeti@nedu.sk (žiadosti o predpis receptov liekov a poukazov na zdravotné pomôcky deťom dispenzarizovaným na Detskom oddelení NEDÚ, je potrebné napísať názov a silu lieku podľa poslednej ambulantnej resp. hospitalizačnej správy, presný typ zdravotnej pomôcky alebo dietetickej potraviny, meno lekára, identifikačné údaje dieťaťa a zdravotnú poisťovňu)
 • dsdo@nedu.sk  (otázky a praktické poradenstvo pri liečbe detí s diabetes mellitus, požiadavky na elektronickú komunikáciu na „diaľku“, do 3-5 pracovných dní bude vaša žiadosť vybavená lekárom, prípadne edukačnou sestrou)
 • porucharastudeti@nedu.sk (otázky a praktické poradenstvo pri poruchách rastu v detskom veku, pri aplikácii rastového hormónu)

Personál oddelenia

Súčasťou tímu sú nutriční terapeuti, psychológ, edukačné sestry a sociálna sestra.

doc. MUDr. Miriam Kuricová, PhD.

Primár

044/4306 220
kuricova@nedu.sk

Mgr. Mária Ďuratná

Vedúca sestra

044/4306 232
duratna@nedu.sk

MUDr. Eva Mendelová

Lekár

044/4306 209 – 13:00-14:00
eva.mendelova@nedu.sk

MUDr. Dana Černochová, PhD.

Lekár

044/4306 243 – 13:00-14:00
dana.cernochova@nedu.sk

MUDr. Anna Pavlíková

Lekár

044/4306 144 – (13:00 – 14:00)
pavlikova@nedu.sk

MUDr. Andrea Mešťaníková, PhD.

Lekár

044/4306 218 – (13:00 – 14:00)
mestanikova@nedu.sk

MUDr. Gabriela Tóthová

Lekár

044/4306 218 – (13:00 – 14:00)
tothova@nedu.sk

MUDr. Martin Čillík

Lekár

044/4306 218 – (13:00 – 14:00)
cillik@nedu.sk

Kontaktujte nás

Detské oddelenie NEDÚ Ľubochňa

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: