Výsledky a úspechy

Endokrinologické oddelenie NEDÚ

Diabetologické oddelenie NEDÚ

Detské oddelenie NEDÚ

Detské oddelenie NEDÚ Ľubochňa je vysokošpecilizovaným detským endokrinologickým a diabetologickým centrom. V rámci Slovenska je to pracovisko s najväčšou lôžkovou kapacitou, ktoré sa venuje výhradne problematike endokrinológie a diabetológie v detskom veku. Dlhodobo je v rámci Detského oddelenia NEDÚ zriadené MZ SR Centrum pre liečbu detí s diabetom pomocou inzulínovej pumpy, Centrum pre liečbu porúch rastu rastovým hormónom v detskom veku. Pracovisko je tiež zaradené do Národnej siete pracovísk pre zriedkavé choroby ako Centrum pre monogénové formy obezity a diabetes mellitus. Predstavuje školiace pracovisko pre lekárov, zaradených do špecializačného odboru pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy metabolizmu a výživy na Jesseniovej lekárskej fakulte UKB v Martine, pričom sa aktívne podieľa na pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní študentov a lekárov. Je miestom organizácie viacerých školiacich podujatí v oblasti pediatrickej endokrinológie a diabetológie s cieľom edukácie komunity lekárov, ale aj pracoviskom, ktoré opakovane participuje na realizácii klinických štúdií v tejto oblasti.

Detské oddelenie NEDÚ aj v roku 2024 opakovane organizuje viaceré školiace podujatia zamerané na inovatívny manažment diabetu 1. typu prostredníctvom najnovších technológií využívaných v diabetológii. Školiace podujatia sú zamerané na novinky v liečbe diabetu, liečbu diabetu prostredníctvom hybridných uzavretých systémov (AHCL) a používania systémov kontinuálneho monitoringu glykémie ako aj špeciálnym situáciám, vyžadujúcim úpravy inzulinoterapie ako je manažment diabetu pri chorobe, fyzickej aktivite a mnohých ďalších…